Bolagsinformation

Atlas Försäkringsförmedling AB med organisationsnummer 559296–1147 tillhandahåller tjänster inom riskrådgivning och förmedling av försäkring, samt bistår vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal samt därmed förenlig verksamhet. Atlas Försäkringsförmedling lämnar inte råd grundat på en opartisk eller personlig analys, utan förmedlar försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag.


Atlas Försäkringsförmedling är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkringar. För att kontrollera registreringen kontakta Bolagsverket.


Bolagsverket

www.bolagsverket.se
Mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Telefon: 0771-670 670
Post: 851 81 Sundsvall


Atlas Försäkringsförmedling har ansvarsförsäkring tecknad via försäkringsgivare W.R Berkley Insurance AG, svensk filial. Ansvarsförsäkringen täcker upp till 1 300 380 euro per skada och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 euro.


Tillstånd och tillsyn

Atlas Försäkringsförmedling har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva verksamhet inom försäkringsförmedling. Tillsyn av vår verksamhet utövas av Finansinspektionen.


Våra anställda som förmedlar försäkringar är registrerade hos Finansinspektionen. För att kontrollera vårt tillstånd eller våra anställdas rätt att förmedla försäkringar kontakta Finansinspektionen.


Finansinspektionen

www.fi.se
Mail: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08-408 980 00
Post: Box 7821, 103 97 Stockholm


Atlas Försäkringsförmedling står som försäkringsförmedlare under tillsyn av Konsumentverket samt Integritetsskyddsmyndigheten.


Konsumentverket

www.konsumentverket.se
Mail: konsumentverket@konsumentverket.se
Telefon: 0771-42 33 00
Post: Box 48, 651 02 Karlstad


Integritetsskyddsmyndigheten

www.imy.se
Mail: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Post: Box 8114, 104 20 Stockholm


Cookies

Atlas Försäkringsförmedling använder cookies på denna webbplats. Cookies är en liten informationsfil som lagras på din dator. Syftet med cookies är att ge dig som besökare så bra upplevelse som möjligt. Genom att använda cookies kan vi analysera användare och användarbeteende för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookien kan inte identifiera dig personligen när du besöker vår webbplats.


Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av detta i din webbläsare. Väljer du att hindra registrering av cookies kan det dock innebära att vissa funktioner på flera webbplatser inte kommer att fungera.


Behandling av personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter ska personuppgifter enbart behandlas och lagras för de ändamål som de ursprungligen inhämtades för, så kallat uppgiftsminimering. Personuppgifter ska inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, så kallat lagringsminimering. Att spara personuppgifter endast för att ”de kan vara bra att ha” är inte tillåtet.


Utgångspunkter för behandling av personuppgifter i affärsverksamheten är att Atlas Försäkringsförmedling samlar in, behandlar och lagrar sådana uppgifter som krävs för att kunna fullgöra Atlas Försäkringsförmedlings förpliktelser gentemot sina medarbetare och kunder i enlighet med avtal. Det sagda innebär att Atlas Försäkringsförmedling som huvudregel inte kan gallra personuppgifter kopplade till relationen med kund så länge avtalet löper.


Vid utformningen av gallringsreglerna ska vid sidan av dataskyddslagstiftningen särskilda preskriptionsbestämmelser i speciallagar beaktas såsom bestämmelser om krav på dokumentation och arkivering i lagar och förordningar som gäller för verksamheten.


De olika lagringstider som gäller vid de behandlingar av personuppgifter som utförs framgår i Atlas Försäkringsförmedlings registerförteckning.

Lagring och gallring i strukturerat material

Med personuppgifter i strukturerat material avses exempelvis register, databaser och dokumenthanteringssystem. Lagring och gallring i Bolaget IT-system sker huvudsakligen automatiskt. I undantagsfall sker manuell gallring av ansvarig processägare i enlighet med angiven lagringstid i Atlas Försäkringsförmedlings registerförteckning.

Lagring och gallring i ostrukturerat material

Med personuppgifter i ostrukturerat material avses till exempel personuppgifter i löpande text, ordbehandlingssystem, löpande text på internet, ljud- och bildupptagningar samt korrespondens per e-post.


Inom Atlas Försäkringsförmedling behandlas och lagras personuppgifter i ostrukturerat material på personliga diskar, nätverksdiskar, personliga mailboxar, funktionsbrevlådor, intranät och Atlas Försäkringsförmedlings hemsida. Alla medarbetare i Atlas Försäkringsförmedling ska vara restriktiva med att behandla och lagra personuppgifter i ostrukturerat material.


Gallring i ostrukturerat material görs enligt upprättad instruktion för samtliga områden där ostrukturerat material kan finnas. Intervall samt ansvarig för gallring av ostrukturerat material är angivet för respektive område.

Förteckning över personuppgiftsbehandling

Atlas Försäkringsförmedling för en förteckning över den personuppgiftshantering som man har i sin verksamhet.


Förteckningen syftar till att skapa intern kontroll över den egna personuppgiftshanteringen samt som ett led i att kunna uppvisa efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.


Atlas Försäkringsförmedlings dataskyddsombud ansvarar för den fortlöpande förvaltningen av förteckningen och ska på initiativ av verksamheten uppdatera förteckningen.

Följande uppgifter ingår i Atlas Försäkringsförmedlings registerförteckning:

  1. Syfte och ändamål finns för samtliga personuppgiftsbehandlingar som sker på Atlas Försäkringsförmedling
  2. Vilkas personuppgifter som behandlas för respektive behandling
  3. Vilka personuppgifter för respektive behandling
  4. Vilka som kan ta del av personuppgifterna anges för respektive behandling
  5. Vilken laglig grund som finns för respektive behandling
  6. Vart personuppgifterna lagras
  7. Hur länge Atlas Försäkringsförmedling sparar personuppgifterna
  8. Beskrivning av eventuell överföring till tredjeland
  9. Namn på eventuella personuppgiftsbiträden


Ersättningar

Ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av antingen förmedlingsersättning som distribueras via försäkringsbolagen, av ett avtalat fast eller rörligt arvode från kund eller av en kombination av dessa. Storleken på förmedlingsersättningen kan variera beroende på vilken försäkringsprodukt och vilket försäkringsbolag våra kunder väljer, eller enligt önskemål kring vilken ersättningsform kunderna föredrar. Uppgift om vår ersättning kan du alltid få via din kundansvarige förmedlare på Atlas Försäkringsförmedling.


Ångerrätt

Om du köper försäkring via oss har du som konsument en ångerrätt om 14 dagar, i enlighet med distansavtalslagen.


Klagomål

Om du inte är nöjd med våra tjänster kan du i första hand vända dig till den ansvarige förmedlaren eller dennes chef. Du kan även kontakta vår klagomålsansvarige, Karin Lagerstrand. Atlas Försäkringsförmedling behandlar inkomna klagomål på ett effektivt och noggrant sätt. Vi följer upp alla klagomål för att se hur vår verksamhet kan förbättras samt besvarar dessa så snabbt som möjligt. Vi kan behöva tid på oss att hantera ditt ärende, men vi återkommer till dig inom 14 dagar.


Klagomålsansvarig

Karin Lagerstrand
Mail: klagomal@atlasnorden.se
Telefon: 010-761 06 80
Post: Atlas Försäkringsförmedling AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 247
201 22 Malmö


Kvalificerat innehav

Atlas Försäkringsförmedling har inte något kvalificerat innehav i något försäkringsföretag och inget försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Atlas Försäkringsförmedling.